Kontakt

Exekutorský úřad Jičín

Mgr. Jaromír Franc

Sídlo Exekutorského úřadu Jičín
Husova 64
Jičín, 506 01

Tel.: +420 493 533 916

Datová schránka: nwgg8ev

Úkony vůči soudnímu exekutorovi se činí podáním ve smyslu ustanovení § 42 a násl. o.s.ř.:

Podání lze učinit písemně. Písemné podání se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě nebo telefaxem. Písemná podání ve věci samé učiněná telefaxem nebo v elektronické podobě je třeba doplnit ve lhůtě 3 dnů předložením jeho originálu, případně podáním ve shodném znění. K podáním, která nebudou ve stanovené lhůtě doplněna se nepřihlíží. U podání, která jsou opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo u podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu, se nevyžaduje jejich doplnění v písemném podání.

Listinná podání se činí na adresu:

Husova 64, 506 01 Jičín

Elektronická podání lze činit:

  1. a) prostřednictvím datové schránky: nwgg8ev

nebo

  1. b) prostřednictví elektronické pošty (E-mail): podatelna@exekutor-jicin.cz

Elektronické podání může být učiněno pouze v těchto formátech:

  • textovém standardu RTF s příponou .rtf
  • prostý text (CP 852,1250) s příponou .txt
  • formát Adobe Acrobat Reader® s příponou .pdf
  • formát Microsoft ® Word 97 s příponou .doc

u elektronického podání je vyžadován uznávaný elektronický podpis nebo jejich doplnění v písemném podání, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne jejich doručení, jinak se k podání nepřihlíží!
Účastníky řízení může požádat o vyčíslení pohledávky, případně o zrušení exekučního příkazu po splnění vymáhané povinnosti na elektronické adrese (E-mail): info@exekutor-franc.cz (pouze pro účastníky řízení, jinému než účastníku řízení nebude informace podána) u těchto podání není vyžadován elektronický podpis, ale podatel musí prokázat, že jej činí jako účastník říze.

Detašované pracoviště Hořice
Žižkova 1021
Hořice, 508 01

Tel.: +420 491 513 990

Úřední hodiny

Úřední hodiny 
Pondělí11:00 - 14:00
Středa11:00 - 14:00

Exekutorská komora

Soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc je zapsán u Exekutorské komory ČR pod č. 023.

Rgistrován u příslušného správce daně jako plátce DPH.

Pokladna a podatelna

Pokladna a podatelna  
Pondělí8:00 - 12:0013:00 - 14:00
Úterý8:00 - 12:0013:00 - 14:00
Středa8:00 - 12:0013:00 - 14:00
Čtvrtek8:00 - 12:0013:00 - 14:00
Pátek8:00 - 14:00

Podmínky nahlížení do spisů

Pro nahlížení do spisů je nutné, aby si žadatel o nahlédnutí do spisů domluvil přesný termín nahlédnutí prostřednictvím emailu info@exekutor-franc.cz  nebo telefonicky na čísle +420 491 513 990. V elektronické či telefonické žádosti je nutné, aby žadatel o nahlédnutí do spisů sdělil spisovou značku exekučního řízení. Se zaměstnancem soudního exekutora poté žadatel dohodne přesný termín nahlížení, který bude vzhledem k vysokému počtu žádostí stanoven řádově v časovém horizontu 1 – 3 týdnů od doručení žádosti, a to na pracovišti soudního exekutora Mgr. Jaromíra France na adrese:

Žižkova 1021, 508 01 Hořice

Nahlížení bude probíhat vždy pouze ve dnech, místě a době tomu určené. Soudní exekutor určil dobu pro nahlížení do spisu v tyto dny:

Pondělí 9,00 hod – 11,00 hod ; Středa 13,00 hod – 14,00 hod.

Bez předchozí domluvy nebude žadateli nahlédnutí či studium spisů umožněno. Žadatel o nahlédnutí do spisů je povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti.