Exekuční tarif

Exekuční tarif

Náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku, popřípadě jsou-li exekutor a správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem také daň z přidané hodnoty. Náklady, které oprávněnému v souvislosti s exekucí vzniknou, je povinen uhradit povinný.

Náklady exekuce hradí exekutorovi povinný. Lze též sjednat mezi oprávněným a exekutorem smluvní odměnu, ta ovšem není nákladem exekuce a hradí ji oprávněný.

Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí:

ČÁSTKAZÁKLAD
do 3 000 000 Kč15%
do 40 000 000 Kč10%
do 50 000 000 Kč5%
do 250 000 000 Kč1%
nad 250 000 000 Kčžádná odměna

Odměna za exekuci činí na peněžité plnění činí nejméně 3.000,- Kč. Odměna za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost, jejichž vyklizení ukládá exekuční titul, činí 10.000,- Kč.

Odměna za provedení exekuce odebráním věci, je-li v exekučním titulu uvedena hodnota věci, činí za každou odebranou věc 15% z její hodnoty, nejméně však 2.000,- Kč. Není-li cena odebrané věci v exekučním titulu uvedena, činí odměna exekutora 2.000,- Kč za každou odebranou věc.

Odměna za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být prodána a její výtěžek rozdělen mezi spoluvlastníky, se určuje jako odměna u exekuce na peněžité plnění a základem pro určení výše odměny je výtěžek prodeje věci.

Odměna za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být rozdělena jinak než prodejem, činí 6.000,- Kč za každou rozdělovanou věc. Odměna za provedení exekuce provedením prací a výkonů činí 6.000,- Kč za každý vykonaný exekuční titul, který ukládá provedení prací a výkonů.

Upustí-li exekutor od provedeni exekuce ze zákonem stanovených důvodů, náleží mu část odměny ve výši 50% z výše peněžité pohledávky, která měla být vymožena a částka ve výši 30% z odměny za exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky. Zanikne-li pověřeni exekutora k provedení exekuce rozhodnutím soudu o vyloučení exekutora nebo o zastavení exekuce anebo o pověření jiného exekutora provedením exekuce, činí odměna exekutora, jehož pověřeni zamklo, 3.000,- Kč.

Pokud exekutor před tím, než z důvodů výše uvedených zaniklo jeho pověření k provedení exekuce, vymohl část pohledávky, náleží mu odměna z výše uvedené pohledávky, nejméně ve výši 3.000,- Kč.

Odměna za přijetí věci (peníze, listiny, movitosti) do úschovy je závislá na její hodnotě a činí:

ZákladCena
2%z prvních 100 000 Kč (nejméně však 1 000 Kč)
0,6%z přebývající částky do 500.000,- Kč
0,4%z přebývající částky do 1 000.000,- Kč
0,2%z přebývající částky do 10 000.000,- Kč
0,1%z přebývající částky do 30 000.000,- Kč

Částka nad 30 mil. Kč se do základu pro výpočet odměny nezapočítává.

Odměna za sepsání exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti je závislá na výši plnění či pohledávky:

ZákladCena
2%z prvních 100 000 Kč (nejméně však 800 Kč)
1,2%z přebývající částky do 500.000,- Kč
0,6%z přebývající částky do 1 000.000,- Kč
0,3%z přebývající částky do 3 000.000,- Kč
0,2%z přebývající částky do 20 000.000,- Kč
0,1%z přebývající částky do 30 000.000,- Kč
0,05%z přebývající částky do 100 000.000,- Kč

Částka nad 100 mil. Kč se pro výpočet odměny do základu nezapočítává.