Pro povinné

Informace pro účastníky řízení

UPOZORNĚNÍ

Informační povinnost soudního exekutora je exekučním řádem omezena na nahlížení do spisů dle § 94 exekučního řádu. Soudní exekutor nemá povinnost podávat účastníkům řízení telefonicky, písemně nebo jinými komunikačními prostředky informace týkající se řízení. Soudní exekutor reaguje na podání účastníků, případně třetích osob pouze za podmínek příslušných ustanovení o.s.ř.  a  e.ř. usnesením nebo výzvou v souladu s § 52 e.ř., přičemž ani jeden z těchto právních předpisů neobsahuje povinnost podávat informace o průběhu řízení. Soudní exekutor nemá zákonnou povinnost průběžně informovat účastníky řízení o stavu a průběhu řízení, což bohužel s ohledem na množství agendy a účastníků řízení není ani technicky možné. Ke zjištění stavu a průběhu řízení  slouží pouze institut nahlížení do spisu.

Povinným nejsou povoleny telefonické hovory. Soudní exekutor nesmí sdělovat informace třetím osobám a totožnost účastníka řízení nelze telefonicky ověřit. Telefonicky lze tedy pouze dohodnout termín nahlížení do spisu. Soudní exekutor určil podmínky pro nahlížení do spisů a bez dodržení těchto podmínek nebude žadateli nahlédnutí či studium spisů umožněno.

Procesní práva povinného

 1. Vyjádřit se k osobě exekutora.
 2. Podat proti usnesení o nařízení exekuce odvolání; v odvolání však nelze namítat jiné skutečnosti než ty, jež jsou rozhodné pro nařízení exekuce (tedy označení účastníků exekučního řízení, exekučního titulu a identifikace peněžité nebo nepeněžité povinnosti; samotný exekuční titul již není v exekučním řízení přezkoumáván.
 3. Žádat zrušení exekučního příkazu, pokud jiný příkaz postihuje majetek v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhaného dluhu; společně s písemným návrhem musí být tato skutečnost exekutorovi řádně doložena.
 4. Na sníženou odměnu exekutora, pokud bude dlužná částka uhrazena do 15 kalendářních dnů ode dne doručení usnesení o nařízení exekuce.
 5. Žádat o odklad exekuce; jen v případě, kdy lze očekávat zastavení exekuce, nebo kdy se dlužník ocitne beze své viny přechodně v takové situaci, že by neprodlené provedení exekuce mohla mít pro něho nebo jeho rodinu nepříznivé následky.
 6. Podat proti příkazu k úhradě nákladů exekuce námitky namítat lze vyčíslení nákladů exekuce, nikoliv samotnou povinnost k úhradě nákladů exekuce, která vyplývá ze zákona a z usnesení o nařízení exekuce.

Úhrada pohledávky

Svůj dluh vč. nákladů exekuce zaplaťte v kterékoliv pobočce ČSOB na účet, který je uveden v exekuční výzvě, která vám byla doručena ( účet je uveden ve všech vydaných exekučního příkazech ), platbu proveďte pod příslušným variabilním symbolem, který slouží jako identifikátor platby. Další možností je platba přímo hotově na pokladně exekutorského úřadu v Jičíně, Husova 64, 506 01 Jičín. Po zaplacení budou obratem zrušeny exekuční příkazy a po právní moci usnesení o nařízení exekuce a příkazu k úhradě nákladů exekuce  bude exekuce ukončena.

Poučení

 1. Veškerá komunikace mezi úřadem a účastníky řízení probíhá písemnou formou. Účastníci řízení činí úkony vůči soudnímu exekutorovi „podáním“  způsoby podání upravuje ustanovení § 42 o.s.ř.  Podání adresované soudnímu exekutorovi musí být doručeno na adresu soudního exekutora.
 • Jaromír FRANC(soudní exekutor) není osoba, která řeší konkrétní případy. Tím pověřil své zaměstnance.
 • Za situace, že se povinný brání dobrovolnému plnění, provede soudní exekutor kromě dalších postihů soupis veškerého movitého majetku povinného s okamžitým odvozem do exekučního skladu. Povinný musí umožnit soudnímu exekutorovi přístup na všechna místa, kde má své věci uloženy. Soupis exekutor provede u každého, u něhož má povinný byt, sídlo, místo podnikání nebo své jiné místnosti.
 • Je zakázáno jakkoliv nakládat se sepsanými movitými věcmi, které exekutor ponechá v místě soupisu.
 • Vrácení dříve odvezených movitých věcí z exekučního skladu je třeba dopředu telefonicky konzultovat s pověřeným zaměstnancem, který prováděl soupis a zajištění, telefonický kontakt na tohoto zaměstnance získáte na : +420 493 533 916.
 • Uvědomte si, že pracovníci úřadu jsou značně pracovně vytížení, řiďte se těmito pravidly a věřte, že se tím exekuce značně urychlí a zlevní. Porušení zásad bude mít za následek opatření spojená s negativními důsledky pro povinného.
 • Pro hrubé porušení pořádku může být soudním exekutorem uložena pořádková pokuta do výše 50.000,- Kč.
 • Dluh musí být placen přímo soudnímu exekutorovi, pokud on sám neurčí jinak. Placením oprávněnému se povinný nevyhýbá povinnosti zaplatit náklady exekuce, jen se tím zkomplikuje kontrola plateb, což může mít za následek zcela zbytečné další postihy.
 • Doporučujeme hradit svůj dluh hotovostními platbami na pokladně ČSOB. Díky on-line přístupu k účtu jsme schopni ihned identifikovat došlou platbu a přiřadit ji k patřičnému spisu.
 • Při placení složenkou je třeba počítat s určitým prodlením ode dne podání na poště do dne doručení na náš účet, proto je nutné na tento způsob placení upozornit pracovníka úřadu, který podle toho určí termín platby.