GDPR

GDPR

Informace Pro ÚČastníky řízení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

Informace Pro ÚČastníky řízení o zpracování osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)


TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je Mgr. Jaromír Franc, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jičín se sídlem Husova 64,506 01 Jičín, IČ 135 65 567 (dále jen „Správce“).


KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENECE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese jakub.franc@exekutor-franc.cz, případně telefonicky na čísle +420 777 739 075.


ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje účastníků exekučního řízení a jejich zástupců, jež jsou fyzickou osobou (dále jen „Subjekt údajů“), které Správce získal od Subjektu údajů, nebo které Správce získal jiným způsob než od Subjektu údajů, jsou zpracovávány za účelem řádného výkonu exekuční činnosti v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy.
Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je plnění právní povinnosti a výkon veřejné moci.


ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány v rozsahu potřebném k řádnému výkonu exekuční činnosti v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy.


KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

 • Povinný

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, státní občanství, obchodní firma, rodné číslo, datum narození, místo narození, rodinný stav, datum platnosti rodinného stavu, druh pobytu cizince, adresa trvalého pobytu, bývalé adresy trvalého pobytu, adresa pobytu cizince na území ČR podle druhu pobytu cizince, IČ, DIČ), údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), údaje o majetku Subjektu údajů (např. bankovní účty, nemovité věci, movité věci, údaje o peněžitých pohledávkách, jiná majetková práva, údaje o plátci příjmu, audiovizuální záznam o prohlídce bytu Subjektu údajů), další údaje potřebné pro řádný výkon exekuční činnosti (např. spisová značka/číslo jednací exekuční věci, spisová značka/číslo jednací exekučního titulu a označení jeho původce, exekučně vymáhaná povinnost, údaj o řidičském oprávnění Subjektu údajů, údaj o tom, zda je subjekt údajů ve vazbě, výkonu trestu odnětí svobody či zabezpečovací detenci, údaj o existenci smlouvy o úpravě manželské majetkového režimu).

 • Manžel/ka povinného

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ), údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), údaje o majetku Subjektu údajů (např. bankovní účty, nemovité věci, movité věci, audiovizuální záznam o prohlídce bytu Subjektu údajů), další údaje potřebné pro řádný výkon exekuční činnosti (např. spisová značka/číslo jednací exekuční věci, spisová značka/číslo jednací exekučního titulu a označení jeho původce, exekučně vymáhaná povinnost).

 • Oprávněný

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, obchodní forma, státní občanství rodné číslo, datum narození, druh pobytu cizince, adresa trvalého pobytu, adresa pobytu cizince na území ČR podle druhu pobytu cizince, IČ, DIČ), údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), další údaje potřebné pro řádný výkon exekuční činnosti (např. spisová značka/číslo jednací exekuční věci, spisová značka/číslo jednací exekučního titulu a označení jeho původce, exekučně vymáhaná povinnost).

 • Zástupci účastníků řízení

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, IČ, DIČ), údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), další údaje potřebné pro řádný výkon exekuční činnosti (např. spisová značka/číslo jednací exekuční věci, spisová značka/číslo jednací exekučního titulu a označení jeho původce, exekučně vymáhaná povinnost).

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Příjemci osobních údajů jsou: zaměstnanci soudního exekutora, dodavatelé informačního systému, ostatní účastníci exekučního řízení, poskytovatelé poštovních služeb v rozsahu plnění povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, Správce předává osobní údaje účastníků exekučního řízení a osob dotčených jeho postupem zejména v případech, kdy je mu uložena povinnost poskytnout exekuční spis nebo jeho část typicky dohledovým orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.


DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k řádnému výkonu exekuční činnosti v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy, tj. vždy minimálně po dobu trvání exekuce, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen ty, které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Podle čl. XIII odst. 2 a 3 skartačního řádu (příloha č. 7 ke stavovskému předpisu Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 05. 2002, kancelářský řád) činí skartační lhůta:

 • u exekutorských zápisů 70 let, a počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl exekutorský zápis sepsán,
 • u veškerých listin a dokumentů vzniklých z činnosti soudního exekutora nebo soudu, pokud jsou veřejnými listinami 50 let, a počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl spis s dokumentem či listinou uložen do spisovny,
 • u všech ostatních písemností vzniklých z činnosti soudního exekutora 10 let, a počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl spis s písemností uložen do spisovny


PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.


ZDROJ, ZE KTERÉHO OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ

 • Sdělení účastníků exekučního řízení a třetích osob. Sdělení státních orgánů.
 • Odpovědi na žádosti Správce o poskytnutí součinnosti dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
 • Lustrace Subjektu údajů ve veřejných rejstřících, katastru nemovitostí, registru vozidel, plavebním rejstříku, leteckém rejstříku, centrální evidenci obyvatel, centrální evidenci exekucí, rejstříku seznamu listin o manželském majetkovém režimu, databázi ochranných známek platných v České republice.
 • Lustrace Subjektu údajů prostřednictvím internetu.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ
    Správce nemá v úmyslu provádět automatizované rozhodování, včetně profilování